CASERNE DES POMPIERS

Installateur

CEGELEC s.a. (HEVERLEE)

Ingenieursbureau

FTI - Flow Transfert International s.a.

-

Geïnstalleerd vermogen

Materiaal

1x CORDIVARI, ACQ
1x CORDIVARI, Puffer

1x EC-POWER, XRGI (30kWh/an)

18x SONNENKRAFT, Capteur Solaire
1x SONNENKRAFT, Module Chargement
2x SONNENKRAFT, Module ECS
2x SONNENKRAFT, Réservoir Stratifié